Privacystatement

Uitslag opvragen en beroepsgeheim

Het gebeurt zeer regelmatig dat de partner/echtgenoot of een van de ouders de uitslag opvraagt van een onderzoek. Dit omdat patient/patiente zelf niet in de gelegenheid is om te bellen met de praktijk. Het is echter  zo dat huisartsen en assistentes een beroepsgeheim hebben. Zij mogen wettelijk gezien geen uitslagen doorgeven aan partners/echtgenoten of ouders van kinderen ouder dan 12 jaar, zij dienen zelf voor de uitslag te bellen.Als patient/patiente zelf schriftelijk aan ons heeft bevestigd dat een specifiek ander persoon de gegevens mag opvragen geven we deze wel vrij.

Weigeringsbrief verstrekken medische informatie

http://knmg.artsennet.nl/web/file?uuid=72b00692-f339-491d-962c-4afa9845f561&owner=a8a9ce0e-f42b-47a5-960e-be08025b7b04&contentid=37394

Privacy statement

Dit is de privacy verklaring van onze praktijk. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. Onze verwerkingen vallen onder een vrijstelling en zijn daarom niet separaat aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

Onze praktijk respecteert de privacy van alle patiënten en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens voornamelijk om onze dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Verzamelde gegevens
In bepaalde gevallen kan u, voor het gebruik van specifieke diensten op deze website, worden gevraagd om enkele persoonsgegevens in te voeren.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;
 • het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen;
 • het (elektronisch) verstrekken van herhaalrecepten;
 • het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek.
 • verstrekking van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen;

Ten slotte leggen wij informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag vast (onder andere het gebruikte IP-adres) ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden
De persoonsgegevens zullen door ons alleen worden verstrekt aan:

 • degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling;
 • degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden;
 • onderzoekers (als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek);
 • zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
 • derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;
 • anderen, indien:
  • u uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).

...

Coronavirus

Heeft u luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) of koorts boven 38 gr, dan dient u in alle gevallen thuis te blijven en uit te zieken.

Heeft u naast deze klachten bijkomende problemen, neem dan TELEFONISCH contact op met de praktijk.
Personen met klachten verzoeken wij nadrukkelijk NIETde praktijk te bezoeken !
Meer informatie kunt u vinden op www.thuisarts.nl of www.RIVM.nl

Probeer te voorkomen dat u virussen krijgt of aan anderen geeft:
- Was uw handen vaak met zeep.
- Nies en hoest in uw elleboog en niet in uw handen.
- Gebruik papieren zakdoekjes.
- Houd afstand van anderen.

Let op

Praktijklocatie !

Om ivm het nieuwe Coronavirus met elkaar de zorg voor u als patiënt te kunnen blijven verzorgen, zullen wij vanaf heden samen werken met de praktijken Aldlan en de Haan.

Wat betekent dit voor u?
U kunt ons bereiken op tel. nummer :
058-2124177

Onze locatie is:
Huisartsenpraktijk De Haan
Nijlansdyk 122
8931 GN Leeuwarden

Lees verder

Gezondheidsinformatie over diverse klachten

Ga naar : Thuisarts.nl

Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie van uw huisarts over gezondheid en ziekte. Voor het opvragen van online gezondheidsinformatie verwijzen wij u graag door naar deze website.

Bezoek website